Avocat drept penal Cluj - GÎNDAC CRISTIAN

Avocat Cluj ordin de protecție

Avocat ordin de protecție Cluj. Cristian Gîndac este avocat în baroul Cluj, specializat în procedura emiterii unui ordin de protecție. Asistare și reprezentare atât agresorilor cât și victimelor violenței domestice.

Pentru început, menționăm că părțile implicate în procedura emiterii unui ordin de protecție sunt agresorul și victima.

A. Ordinul de protecție provizoriu emis de către organele de poliție

Ordinul de protecție este o măsură provizorie care se poate dispune, în primă fază, de către organele de poliție care se deplasează la locul incidentului care constituie fundamentul unui posibil ordin de protecție. Astfel, în urma completării formularului de evaluare a riscului, dacă toate aspectele descrise însumează punctajul minim prevăzut de lege pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, organele de poliție procedează în acest sens.

Termenul maxim pentru care poate fi emis ordinul de protecție provizoriu de către organele de poliție este de 5 zile și se calculează pe ore, având o durată de 120 de ore, termen care începe să curgă de la data emiterii lui, sens în care se comunică agresorului și victimei.

Acest ordin de protecție provizoriu poate fi contestat la instanța de judecată în termen de 48 de ore de la comunicare , sens în care un puteți apela la Cristian Gîndac, avocat Cluj specializat în ordine de protecție. Procedura privind judecarea și soluționarea contestației este prevăzută de art. 35 din legea 217/2013 astfel:

„(1) Ordinul de protecție provizoriu poate fi contestat la instanța de judecată competentă potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), în termen de 48 de ore de la comunicare.

(2) Contestația se judecă cu citarea părților. Neprezentarea acestora nu împiedică judecarea cauzei.

(3) Contestația se soluționează în regim de urgență, dar nu mai târziu de data la care expiră termenul pentru care a fost emis ordinul de protecție provizoriu, în camera de consiliu, cu citarea organului constatator.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.(5) Hotărârea prin care se soluționează contestația este definitivă.”

Ulterior, ordinul provizoriu emis de către organele de poliție se înaintează pentru confirmare, în termen de 24 de ore de la data întocmirii, Parchetului de pe lângă Judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis.

Procedura urmată de către procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria competentă din punct de vedere teritorial, astfel:

(1) Ordinul de protecție provizoriu se înaintează de către unitatea de poliție din care face parte polițistul care l-a emis, pentru confirmare, parchetului de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis, în termen de 24 de ore de la data emiterii.

(2) Ordinul de protecție provizoriu se înaintează parchetului competent potrivit prevederilor alin. (1) însoțit de formularul de evaluare a riscului și de mijloacele de probă obținute potrivit prevederilor art. 29 sau strânse potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. Mijloacele de probă strânse potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, pot fi înaintate în copie certificată de organul de cercetare penală.

(3) Procurorul de la parchetul competent potrivit prevederilor alin. (1) decide cu privire la necesitatea menținerii măsurilor de protecție dispuse de organul de poliție în termen de 48 de ore de la emiterea ordinului de protecție provizoriu.

(4) Procurorul confirmă necesitatea menținerii măsurilor de protecție dispuse de organul de poliție prin ordinul de protecție provizoriu, aplicând o rezoluție cu caracter administrativ pe exemplarul original al acestuia.

(5) În cazul în care constată că nu mai este necesară menținerea măsurilor de protecție dispuse, procurorul poate dispune motivat încetarea măsurilor de protecție, cu menționarea momentului de la care acestea încetează. Procurorul comunică acest lucru de îndată unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia.

(6) Imediat după confirmarea prevăzută la alin. (4), procurorul înaintează ordinul de protecție provizoriu, însoțit de documentele care au stat la baza emiterii și confirmării acestuia, judecătoriei competente în a cărei rază teritorială a fost emis, însoțit de o cerere pentru emiterea ordinului de protecție, întocmită potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) lit. a)și art. 41.

(7) În situația înaintării ordinului de protecție provizoriu potrivit prevederilor alin. (6), durata inițială pentru care a fost dispus se prelungește, de drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecție, cu informarea agresorului despre acest fapt.

Așadar, alin. 7 ne spune că, în ipoteza în care expiră durata de 5 zile (120 de ore) pentru care a fost emis ordinul provizoriu de către organele de poliție înainte de a fi soluționată cererea privind emiterea unui ordin de protecție de către Judecătorie, durata inițială se prelungește de drept până la soluționarea cauzei de către instanță. De asemenea, agresorul trebuie informat asupra acestui aspect.

Hotărârea pronunțată de către prima instanță

Analizând probele, instanța poate pronunța 3 soluții:

a) admite cererea și emite ordinul de protecție pentru termenul pentru care s-a solicitat

b) admite în parte cererea și emite ordin de protecție pentru un termen mai mic decât cel pentru care s-a solicitat și eventual și în alte condiții

c) respinge cererea

Împotriva încheierii pronunțate de către Judecătorie, se poate formula apel în termen de 3 zile, care începe să curgă de la pronunțare.

Apelul se va judeca de către Tribunalul din circumscripția teritorială a cărui aparține Judecătoria, care va pronunța o soluție definitivă.

error: Content is protected !!
Call Now Button