Avocat drept penal Cluj - GÎNDAC CRISTIAN

onorarii practicate

Articolul 132

(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 • timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau alte activități solicitate de client
 • natura, noutatea și dificultatea cazului;
 • importanța intereselor în cauză;
 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;
 • notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;
 • conlucrarea cu alți experți sau specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • situația financiară a clientului;
 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante;

 

Articolul 133

(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat si client, în limitele legii și ale statutului profesiei. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați.

(2) Onorariile se determină și se prevad în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia între avocat și client, înainte de începerea asistenței si/sau reprezentării clientului.

(3) În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenței si/sau reprezentării imediate și nu se poate încheia un contract de asistență juridică, avocatul este obligat să transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunostința clientului onorariile pe care le propune pentru asistență si/sau reprezentare. În absența unei instrucțiuni exprese a clientului privind încetarea asistenței si/ sau reprezentării, ori a unei comunicări prin care clientul își exprimă expres dezacordul în privința onorariilor, se consideră onorariile propuse prin comunicarea făcuta de avocat ca fiind acceptate.

(4) În toate situațiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistență juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.

(5) Onorariile pot fi stabilite și în monedă straină, sub condiția ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăților.

 

Articolul 134

(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

 1. a) onorarii orare;
 2. b) onorarii fixe (forfetare);
 3. c) onorarii de succes;
 4. d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) și c).

(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unitați monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, dupa caz, le prestează clientului.

(4) Onorariul orar și fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale.

(5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetară.

(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite și să obțină și un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legatură cu latura civilă a cauzei. Onorariul de succes constă într-o suma fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.


Articolul 135

(1) Este interzis avocatului să-și fixeze onorariile în baza unui pact “de quota litis”.

(2) Pactul “de quota litis” este o convenție încheiată între avocat și clientul sau, înainte de soluționarea definitivă a unei cauze, convenție care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, în functie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani, un bun sau orice alta valoare.

(3) Onorariile reprezentând dobândirea, sub orice forma, a unor “aporturi din afacere” (activitatea juridică realizata de către avocat) sunt interzise. Onorariile vor fi stabilite după o prealabilă consultație juridică, ținând cont de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

error: Content is protected !!
Call Now Button